Д-р Петя Папазова от „Алтернативата на гражданите” е единственият общински съветник в Консултативния съвет за управление на горските територии

На своето редовно заседание на 29 февруари Общинският съвет в Казанлък прие управлението, стопанисването и опазването на общинските горски територии да се възложи с договор на Държавно горско стопанство – Казанлък, за срок от една година. Всички въпроси, свързани с координацията между Община Казанлък и Държавно горско стопанство, ще се решават от Консултативен съвет, който ще се състои от петима членове - по двама представители на всяка от страните по договора и един представител на Общинския съвет. От страна на местния парламент с мнозинство беше избрана д-р Петя Папазова, която е и председател на Комисията по селско и горско стопанство и опазване на околната среда в Общински съвет - Казанлък. Общата площ която се предоставя за управление, стопанисване и опазване, собственост на Общината, е 726.3 хектара горски територии, като същата площ може да бъде изменяна, съгласно предвидените в Закона за горите случаи. Във връзка с разглеждания на сесията доклад за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, от страна на Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ беше направено предложение в договорите за отдаването им, когато имотите попадат в защитени зони по Натура 2000, да се постави условие за спазване на забраните, определени в съответната заповед, която е за обявяване на зоната. Някои от забраните включват промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища, мери при ползването на земеделските земи като такива; премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета; употреба на торове, подобрители на почвата и други продукти, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията. В землището на община Казанлък попадат части от следните защитени зони: Река Тунджа 1, Централен Балкан – буфер, Централен Балкан - буфер и язовир „Копринка”. Те са свързани с опазване на природните местообитания на различни растителни и животински видове, както и с Директивата за опазване на птиците. Спазването на забраните в защитените зони цели максимално поддържане на благоприятното природозащитно състояние на местообитанията и видовете, които ги населяват. Така ще бъдат съхранени съществуващите екосистеми и ще се поддържа екологичното равновесие в съответните територии.